top of page

סרטוני הדרכה לשימוש באתר המסע לרשג"דיות ולרשג"דים

הרכבת פעולה

שיתוף נקודת מבט, זמן משחק, משימות מסלול וזמן מפקד

הוספת פעילות תוכן חדשה (וכך גם זמן צופיות)

עריכה של פעילות קיימת ושיתוף גרסה חדשה עם מחלקת הדרכה

נוכחות חניכים.ות: הוספת חניכ.ה לקבוצה שלי

נוכחות חניכים.ות: עדכון נוכחות לפעולה

דיווח על תקלה באתר

bottom of page